Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
1. Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene Voorwaarden
1a Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Webkracht9 en haar klanten, en op alle aanbiedingen die Webkracht9 doet.

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door Webkracht9 gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten en alle overige door Webkracht9 verrichtte handelingen.
1.2. Door ondertekening van een overeenkomst met Webkracht9 verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Webkracht9 en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat. De algemene voorwaarden worden bij elke nieuwe overeenkomst op aanvraag in PDF formaat verstrekt.
1.3. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.
1.4. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Webkracht9 en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.
1.6. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen maatwerk trajecten en product-abonnementen. De gestelde voorwaarden in document gelden voor zowel maatwerk trajecten en product-abonne- menten.

Artikel 2. Overeenkomsten
2.1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Webkracht9 de door de Opdrachtgever digitaal/elektronisch ondertekende opdrachtbevestiging heeft ontvangen. Deze opdrachtbevesti- ging dient enkel en alleen het overeengekomen te bevatten.
2.2. De overeenkomst tussen Webkracht9 en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor een be- paalde tijd van 24 MAANDEN, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2.3. Alle werkzaamheden c.q. leveringen c.q. dienstverleningen die Webkracht9 gaat uitvoeren zijn beschreven in de, door de Opdrachtgever, geaccordeerde overeenkomst.
De overeenkomst omvat in ieder geval de volgende werkzaamheden c.q. leveringen c.q. dienstver- lening:
2.4. De Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen, voortvloeiende uit
één of meerdere gesloten overeenkomsten, aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Webkracht9, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2.5. Intellectueel eigendom en auteursrechten
Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke toestemming van Webkracht9 teksten, beeldmate- riaal of andere materialen te gebruiken en/of her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Webkracht9. Mits dit schriftelijk op een andere manier overeengekomen is.
Het auteursrecht op de broncode van de websiteen het algehele design rusten bij Webkracht9. Mits dit schriftelijk op een andere manier overeengekomen is.

Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst
3.1. Webkracht9 zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand van de wetenschap. Voor zover noodzakelijk zal Webkracht9 de wederpartij tussentijds op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden;
3.2. de Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Webkracht9 aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Webkracht9 worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Webkracht9 zijn verstrekt, heeft
Webkracht9 het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten tegen de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen;
3.3. De Opdrachtgever dient alle door Webkracht9 in concept aangeboden zet- , druk-, of andere proeven zorgvuldig op fouten en/of gebreken te onderzoeken en deze met bekwame spoed gecor- rigeerd en/of goedgekeurd aan Webkracht9 terug te zenden;
3.4. Goedkeuring van de proeven door de Opdrachtgever geldt als bevestiging dat Webkracht9 de aan de proeven voorafgaande werkzaamheden juist heeft uitgevoerd;
3.5. Webkracht9 is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door de Opdrachtgever goedkeurde of gecorrigeerde proeven
3.6. De levertijd van een website bedraagt, mits de Opdrachtgever alle benodigdheden aangegeven door Webkracht9 tijdig aanlevert, 2 weken. Mocht de Opdrachtgever zich niet houden aan de lever- tijd van de benodigde stukken die Webkracht9 nodig heeft om de website af te kunnen ronden zal de opdracht en daarmee ook de levertijd verlengd worden.

Artikel 4. Wijzigingen en meerwerk
4.1. Indien Webkracht9 op verzoek of met voorafgaande instemming van de Opdrachtgever werk- zaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeenge- komen werkzaamheden en/of prestaties vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door de Opdrachtgever worden vergoed volgens de overeenkomen tarieven bij gebreke daarvan volgens de gebruikelijke tarieven van Webkracht9. Webkracht9 is echter niet verplicht aan een degelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
4.2. Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is overeengekomen, zal Webkracht9 deOpdrachtgever desgevraagd schriftelijk informeren over de nanciële consequenties van de extrawerkzaamheden of prestaties als bedoeld in dit artikel.

Artikel 5. Prijzen, facturatie en betalingen
5.1. Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor Webkracht9 van toepassing zijnde wet- en regelgeving. 5.2. Betaling van het factuurbedrag gebeurt via een automatisch incasso. De Opdrachtgever geeft bij akkoord van de overeenkomst Webkracht9 de machtiging om het bedrag via automatisch incasso te incasseren. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
5.3. Indien Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven aan een incassobureau, in welk geval Opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.
5.4. Alle door Webkracht9 gehanteerde prijzen, aanbiedingen, abonnement kosten, prijslijsten e.d. vermelde
prijzen zijn exclusief BTW en andere hef ngen van overheidswege.
5.5. Webkracht9 is gerechtigd de overeengekomen prijzen c.q. abonnements- of eenmalige kosten gedurende de looptijd van de overeenkomst of per elektronische berichtgeving te wijzingen. Webkracht9 zal de Opdrachtgever voorafgaand aan een voorgenomen wijziging schriftelijk hiervan in kennis stellen. Gedurende een maand na deze kennisgeving is de Opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang middels een schriftelijke mededeling aan Webkracht9
te ontbinden. Mocht de Opdrachtgever geen schriftelijk bezwaar maken, wordt er uit gegaan van akkoord.
5.6. De eerste maandelijkse abonnement vergoeding (hierna te noemen “de opstartfactuur”) worden door Webkracht9 binnen 5 werkdagen na de totstandkoming van de overeenkomst aan de Opdrachtgever gefactureerd.
5.7. De overige door de Opdrachtgever verschuldigde maandelijkse abonnementsvergoedin-
gen zullen door Webkracht9 telkens via automatisch incasso verricht. Op basis van de door de Opdrachtgever bij overeenkomst verstrekte machtiging voor automatische incasso zullen de abonnementsvergoedingen vervolgens op de door de Opdrachtgever aangegeven betalingstermijndoor Webkracht9 worden geïncasseerd.
5.8. Bij een, door de opdrachtgever, betalingsachterstand van 3 maanden is Webkracht9 gemach- tigd om 80% van het totaal in contractstaande overeenkomst in rekening te brengen.

Artikel 6. Duur en beëindiging contract
6.1. De duur van het abonnement bedraagt 24 MAANDEN.
6.2. De Opdrachtgever kan eventueel besluiten de overeenkomst vroegtijdig te ontbinden mits de betaling van de ontbindingsvergoeding gelijk aan 75% van de nog niet vervallen maandelijkse betalingen voor de nog lopende periode wordt voldaan.
6.3. Webkracht9 kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer deopdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Webkracht9 gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende voorwaarden.
6.4. Webkracht9 heeft het recht geleverde producten en diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever de overeenkomst en verplichting jegens Webkracht9 niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Webkracht9 zal opdrachtgever hiervan te voren in kennis stellen, tenzij zulks in alle redelijkheid en billijkheid niet van Webkracht9 kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

Artikel 7. Aansprakelijkheid en vrijwaring
7.1.De totale aansprakelijkheid van Webkracht9 wegens een toerekenbare tekortkoming in
de nakoming van de overeenkomst of op welke rechtsgrond dan ook, daaronder nadrukkelijk begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met de Opdrachtgever overeengekomen garantieverplichting, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal een bedrag van
de voor die overeenkomst bedingen prijs (excl. BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoeding (excl. BTW) bedingen voor één jaar. In GEEN geval zal de totale aansprakelijkheid van Webkracht9 voor directe schade, op welke rechtsgrond dan ook, meer zijn dan het maximale bedrag van de overeenkomst.
7.2.De aansprakelijkheid van Webkracht9 voor indirecte schade, gevolgschades, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van de Opdrachtgever, schade verband houdende met het gebruik van de door Opdrachtgever aan Webkracht9 voorgeschreven zaken, materialen of programmatuur van der- den en schade verband houdende met de inschakeling van door de Opdrachtgever aan Webkracht9 7.3. Webkracht9 en personen werkzaam in de opdracht ter uitvoering van de overeenkomst, ons personeel daaronder begrepen, kunnen op geen enkele wijze door opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor de schade van welke aard dan ook, bedrijfsschade en andere gevolgschade door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met door ons geleverde of ter beschikking gestelde producten of diensten, tenzij een dergelijke schade te wijten is aan opzet of grove schuld.
7.4. De aansprakelijkheid van Webkracht9 zal ten allen tijden beperkt blijven tot het aan opdracht- gever in rekening gebrachte of nog in rekening te brengen.
7.5. Webkracht9 kan niet aansprakelijk worden gesteld voor omzetderving op welke wijze dan ook en is tevens niet aansprakelijk voor schade/omzetverlies van of door derden.

Artikel 8. Bescherming van persoonsgegevens
8.1. de Opdrachtgever heeft op grond van de wetgeving betreffende de verwerking van de persoonsgegevens verplichtingen tegenover derden, zoals de verplichting tot het verstrekken van informatie, evenals het geven van inzage in, het corrigeren en het verwijderen van persoonsgege- vens van betrokkenen. De verantwoordelijkheid voor het nakomen van deze verplichtingen rust uitsluitend en volledig bij de Opdrachtgever.Partijen houden het er voor dat de Opdrachtgever ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens ‘bewerker’ in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens is.
8.2. Webkracht9 zal geen ondersteuning verlenen aan de Opdrachtgever na te komen verplichtin- gen als bedoeld in artikel 8.1.